Aktuality

Oznámení o konání voleb do školské rady

 

Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

  

 

Ředitelka školy v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.

 

Počet volených kandidátů:

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci:              2

Zástupci pedagogických pracovníků:            2

 

Termín konaní voleb:

Zástupci pedagogických pracovníků:                        20. 11. 2017 v 14.00 hodin

Zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků:         20. 11. 2017 v době 15.30 – 18.00 hodin

 

 

Zajištěním průběhu řádných voleb pověřuji přípravný výbor ve složení: Mgr. Šárka Hareza, Mgr. Roman Fojtík, Mgr. David Hubeňák.

 

            Oprávněné osoby z řad zákonných zástupců se dostaví v den konání voleb do příslušné kmenové třídy v budově školy, kde obdrží a vyplní hlasovací lístek. Volební urna bude umístěna ve vestibulu školy.

 

  

                                                                                  Mgr. Alena Kubíčková

                                                                                       ředitelka školy

Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

 

 

Oznámení ředitelky školy

o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

Základní školy Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

 

 1. Volby do školské rady při Základní škole Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017 od 15,30 hodin do 18,00 hodin.

   

 2. Místem konání voleb je vestibul školy.

   

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

   

 4. Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti.

   

 5. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině.

   

 6. Tiskopis kandidátních listin je k dispozici v kanceláři školy ode dne 23. října 2017 a je ho možné vyzvednout každý pracovní den v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin.

   

 7. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 31. 10. 2017 k rukám ředitelky školy.

   

                                  

V Havířově 16. 10. 2017                                                                      Mgr. Alena Kubíčková

                                                                                              ředitelka školy

Neoprávněné obědy.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů čekejte na příchod Vašeho dítěte ze školní družiny před školou.

Od pondělí 24. 11. 2014 se můžete přímo zkontaktovat  s p. vychovatelkami školní družiny na telefonním čísle

605 781 132.