Vnitřní řád školní družiny ZŠ M. Pujmanové

Řád školní družiny vychází ze zákona 561/2004 Sb. §118, 121 a podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. §1,2,3,8,10 ve znění pozdějších předpisů.

1.      Práva a povinnosti žáků v ŠD

Práva žáka navštěvujícího ŠD:

- právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy

- právo vyjádřit přiměřenou formou svůj postoj a názor

- právo na dodržování osobní hygieny

- právo se zúčastnit kroužků pořádaných školou, po písemné dohodě s vychovatelkou, na dobu

   určenou zákonnými zástupci- odpovědnost vychovatelky končí opuštěním prostor ŠD

- právo svěřit s problémy, ubližováním či potížemi kterékoliv vychovatelce

- právo užívat zařízení ŠD, pomůcky a hry v souvislosti s programem oddělní ŠD

- právo na odpočinek

Povinnosti žáka navštěvujícího ŠD:

- po vyučování přijít do svého kmenového oddělení

- pravidelně se účastnit veškeré činnosti ŠD s ostatními žáky (např. hry, vycházka, zájmová či

  odpočinková činnost)

- zachovávat pravidla slušného chování při styku s dospělými a dětmi v budově školy i na veřejnosti

- důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatel za spolupráce třídního

   učitele

 

  Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem poruší kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví

  a bezpečnost ostatních, nebo z jiných závažných důvodů ( slovní či fyzické útoky žáka vůči ostatním dětem   

  nebo pracovníkům školského zařízení) může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

2.   Provoz a vnitřní režim ŠD

Činnost ŠD

- ŠD poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, výchovu

   k sociálnímu cítění a respektování lidských práv

- realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou

  odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

-provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin je při minimálním počtu 6 žáků

Přihlašování do ŠD

- telefonní číslo do školní družiny je 605781132, pevná linka do školy- 596831005

- přijímáni jsou žáci 1. – 5. ročníku dle kritérií o přijímání žáků do ŠD

- o zařazení či vyloučení ze školní družiny rozhoduje ředitel školy

- zápis se provádí na základě odevzdání řádně a úplně vyplněného přihlašovacího lístku

- odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou a pokud se tak neučiní, jsou

   zástupci povinni nadále hradit poplatek za ŠD

 

V přihlašovacím lístku je uvedeno:

- jméno, příjmení, rodné číslo a zdravotní pojištění dítěte (údaje jsou nutné zejména pro případ úrazu 

  nebo akutní návštěvy dítěte u lékaře)

- odchody ze ŠD

- osoby, které jsou oprávněné žáka vyzvedávat

- telefonický kontakt na zákonné zástupce a další osoby jimi určené, které je možno kontaktovat

  v případě potřeby

 

Provozní doba

6:00 – 8:00 ranní družina

11:40 – 14:00 – příchod z vyučování do družiny a oběd

 (na oběd odcházejí jednotlivá oddělení podle rozvrhu ostatních tříd oddělení, ne vždy se shoduje s časem konce vyučování)
14:00 - 15:00 – programová družina

15:00 - 15:30  - domácí úkoly, individuální příprava, didaktické hry

15:30 - 16:00  - koncová družina

 

Při nevyzvednutí dítěte do 16,00 hod a po neúspěšném pokusu zkontaktovat se se zákonnými zástupci dítěte, oznámí vychovatelka tuto skutečnost na Magistrátě města Havířov, aby si dítě převzal pověřený pracovník OSPODu.

Platby

  • výběr poplatku za školní družinu se provádí bezhotovostní formou z účtu zákonných zástupců, nebo platbou předem, minimálně na 2 měsíce. Poplatek je stanoven na 150 Kč/měsíc a je splatný do 20. na následující měsíc.

  • zákonní zástupci jsou povinni včas hradit stanovené částky, pokud budou platby opakovaně hrazeny pozdě, bude dítě ze ŠD vyloučeno

Kontakt se zákonnými zástupci

- zákonní zástupci se mohou informovat o chování žáků po domluvě s vychovatelkou kterýkoliv den

- výchovné problémy žáků řeší vychovatelka ve spolupráci s rodiči osobně

- závažnější problémy se řeší s vedením školy

- náhlá nemoc, bolest, nevolnost či úraz žáka jsou neprodleně telefonicky sděleny zákonnému

  zástupci

3.  Podmínky zajištění bezpečnosti

- z hlediska bezpečnosti je škola uzamčena, rodiče po ohlášení čekají na děti před školou

- vstup do školy je možný po domluvě s vychovatelkou – zvonky číslo – 4 – 5 - 6

- žák dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu v oddělení a veškerých prostorách

  školy a všude tam, kde se školní družina pohybuje

- po skončeném vyučování přejímá vychovatelka žáky přímo od učitele a přebírá zodpovědnost po dobu pobytu 

  ve ŠD

- při individuálním přechodu ze třídy do oddělení dbá žák všeobecně platných bezpečnostních předpisů

- vychovatelky ŠD nesou zodpovědnost za bezpečnost žáka v době pobytu ve školní družině a za správné

  odchody žáků

- za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá

- bez vědomí vychovatelky se žák nesmí zdržovat na chodbách, v šatnách, na WC ani dalších

   prostorách školy

- do zájmových kroužků odchází žáci v doprovodu vedoucího zájmového kroužku, který má za žáky

   zodpovědnost po celou dobu trvání zájmového kroužku a dále až do předání žáků zpět vychovatelce ŠD

 

 Rodiče písemně oznámí vychovatelce účast žáka v kroužku.

 

- přihlášený žák opouští své oddělení ŠD na základě zápisního lístku, případně deníčku ŠD

-mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze

 na základě písemné žádosti rodičů

 

 Telefonické omluvy jsou nepřípustné!.

4. Podmínky zacházení s majetkem

- svěřené hry, hračky a pomůcky vrací žák v pořádku a bez znehodnocení

- poškození hračky žák nahlásí vychovatelce, poškození většího rázu bude řešeno opravou nebo finanční 

  náhradou viníka

- každý zákonný zástupce žáka zařazeného do ŠD potvrdí svým podpisem seznámení s řádem ŠD       

        

                                                                                                 

 

  Platnost: od 1. 9. 2016                                                  Hana Hejtmánková

                                                                                      vedoucí vychovatelka

 

Dodatek ŠVP školní družiny

Ve školním roce 2015/16 je Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1157 okres Karviná zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. 

Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny žáků 1. až 3. ročníku. Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve středy od 13,15 do 14,00 hodin. 

Informace o organizaci a průběhu pokusného ověřování budou průběžně uveřejňovány na  nástěnce školní družiny a na webu školy. 

V Havířově 1. 9. 2015