Řád školní jídelny

VNITŘNÍ   ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 

Organizace: Základní škola M. Pujmanové, Havířov – Šumbark

Zpracovala: Liběna Navrátilová, vedoucí školní jídelny

 

1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

    Výše úhrady za stravné:  7 – 10 letí žáci …………   22,-

                                               11 – 14 letí žáci…………  24,-

                                               15 letí a starší žáci …......  26,-      

                                               zaměstnanci školy ……..   16,- (dotované závodní stravování)

                                               důchodci školy …………   50,-

                                               cizí strávníci ……………. 60,-

2. Výdejní doba obědů je od 11.00 do 13.45 hodin (ve dnech školního vyučování).

     11.00 – 11.30 – cizí strávníci, rodiče pro nemocné děti 1.den nemoci do vlastních jídlonosičů

     11.00 – 13.45  - žáci a zaměstnanci školy na talíř  v jídelně

     Vstup do jídelny povolen jen žákům a dospělým, kteří se v jídelně    

    stravují.

    Rodiče ani jiné osoby se v jídelně nesmí v době výdeje obědů zdržovat.

3. Platba stravného je prováděna bezhotovostně – inkasem z účtů, poštovní  poukázkou. Ti, kteří

    platí inkasním způsobem z účtu, mají automaticky nahlášeny obědy  od 1.dne nového měsíce.

    Plátci složenkami, kteří nezaplatili včas a platba nebyla  připsána  na účet školy do konce

    běžného měsíce, budou přihlášeni na obědy po předložení ústřižku o zaplacení.

4. Jídelní lístek je vyvěšen v  jídelně i na internetu (www.estrava.cz).

5. K výdeji obědů se používá elektronický čip, bez kterého  není možno oběd vydat.

    V případě, že žák tento čip  zapomene, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad, který odevzdá kuchařce u výdejního okénka. V případě ztráty nebo poškození  elektronického čipu, si musí žák koupit čip nový. Elektronický čip  je nepřenosný, je vydán  konkrétnímu strávníkovi.

6. Odhlášení obědů se provádí den předem do 14 hodin. V případě náhlého onemocnění

    možno odhlásit ráno do 7.30 hodin  přes internet nebo  do 8 hod. telefonicky ve školní jídelně.   

    Neodhlášená a  nevyzvednutá strava  propadá, strávník nemá nárok na náhradu. Zpětně se

    strava neodhlašuje.

7. Žák má právo na jedno hlavní jídlo denně, a to pouze v době  své přítomnosti ve škole.

    První den nemoci žáka lze vyzvednout oběd do jídlonosiče, zbývající obědy nutno odhlásit.  Za 

    neodhlášené obědy budou  žákovi  zpětně doúčtovány režie (mzdové a provozní) ve výši 34,- za

    jeden oběd.

     V době nemoci lze žákovi poskytnout oběd, ale v plné ceně jako cizímu strávníkovi,

      tzn. bez státní dotace.

8. Na celou dobu trvání nemoci žáka musí obědy rodič žáka odhlásit ve školní jídelně.

9. Při  vstupu do jídelny si žáci pověsí svrchní oděv na věšák a odloží aktovku na vyhrazené místo.

10. Žáci vstupují do jídelny ukázněně, ve frontě se nestrkají, nepředbíhají. Při konzumaci jídla

      dodržují pravidla slušného chování a stolování. Jídlo nekonzumují u výdejního okénka.

11. Hlavní jídlo je vydáváno žákům a zaměstnancům  na talíř dle platných norem  a  kategorií

      strávníků.  Polévku si strávník nabírá sám.  Pitný režim je zajištěn výběrem ze dvou nápojů .

      Na požádání  vydají  kuchařky dětem přídavek.

12. Po skončení oběda odnesou žáci všechno použité nádobí k vyhrazenému okénku.

13. Vydané jídlo se konzumuje v jídelně, nelze vynášet jídlo z jídelny.

14. Nevydané porce jídel jsou na konci výdeje nabízeny žákům jako přídavky.  

      Po skončení výdeje ve 14. hodin se nevydané jídlo likviduje jako odpad.

15. Běžný úklid v průběhu výdeje obědů provádějí pracovnice  jídelny.

16. Za škodu na zařízení  a  majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně,  bude

       požadována náhrada.

17. Dozor v jídelně zajišťují vyučující. Rozpis dozorů je v jídelně vyvěšen.

18. V případě nevhodného chování žáka v jídelně a porušování řádu školní jídelny může být žák

       ze stravování  vyloučen.

 

 

V Havířově dne  18. srpna 2017                          vedoucí školní jídelny :   Liběna Navrátilová