Informace o středních školách

Přijímací řízení 2017/2018

VOLBA POVOLÁNÍ - RENETA

Havířov

 • VOLBA POVOLÁNÍ 2017, Společenský dům Reneta,

 •  21. 11. 2017 10.00-17.00 hod.

 • Prezentace středních škol a učilišť

Vážená paní ředitelko,

 

dovoluji si pozvat Vaším prostřednictvím žáky devátých tříd, kteří zvažují studium na gymnáziu, na netradiční Den otevřených dveří na "Horním gymplu."

 

 

Ve čtvrtek 23. listopadu  otevřeme učebny našeho gymnázia pro zájemce, kteří se chtějí seznámit se školou v "plném provozu". Vyučovat se bude ve zkrácených dvacetiminutových modulech, žáci budou moci navštívit až šest různých vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyky, přírodní i humanitní vědy, hudební a výtvarnou výchovu nebo tělocvik) včetně volitelných seminářů, laboratorních prací nebo ukázky činnosti našeho klubu sportovního bridže. Zájemci si tak budou moci prohlédnout naše moderně vybavené odborné učebny přímo ve vyučovací praxi, a to i laboratoře, fitcentrum nebo nejvýše položenou havířovskou učebnu pod kupolí bývalé hvězdárny. Pro žáky i jejich doprovod bude k dispozici malé občerstvení

 

Zároveň zveme i výchovné poradce a třídní učitele devátých tříd, kterým poskytneme veškeré informace o přijímacím řízení do prvního ročníku pro školní rok 2018-2019 (kritéria přijímacího řízení, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám).

 

 

Vážená paní ředitelko, uvědomujeme si, jak důležité rozhodnutí deváťáky brzy čeká. Budeme velmi rádi, pokud žákům tuto pozvánku včetně rozpisu výuky předáte (Bakalář, třídní nástěnka) a pokud jim umožníte naší akci navštívit.

V příloze zasíláme rozpis výuky během Dne otevřených dveří, abychom zájemcům usnadnili rozhodnutí, které hodiny navštívit. 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem,

Karel Foniok, ředitel

                     Gymnázium, Havířov - Podlesí, Studentská 11
                                                                                                       Den otevřených dveří 23. 11. 2017        
Třída  8.55 - 9.15 9.20 - 9.40 10.00 - 10.20 10.25 - 10.45 10.55 - 11.15 11.20 - 11.40
9.třída ZŠ  4.A  Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk  Český jazyk  Tělocvik dívky  Tělocvik dívky
8.leté Jazyková učebna 2 Jazyková učebna 2 Třída 4.A Třída 4.A Fitcentrum Fitcentrum
  Anglický jazyk Anglický jazyk     Tělocvik hoši Tělocvik hoši
  Jazyková učebna 3  Jazyková učebna 3     Tělocvična  Tělocvična 
1.ročník SŠ  5.A  Hudební výchova  Hudební výchova  Angličtina  Angličtina  Biologie  Biologie 
8.leté Hudebna  Hudebna  Jazyková učebna 2 Jazyková učebna 2 Učebna biologie Učebna biologie
  Výtvarná výchova Výtvarná výchova        
  Ateliér  Ateliér         
1.A4 Španělský jazyk Španělský jazyk Biologie Biologie Matematika Matematika 
4.leté Jazyková učebna 4 Jazyková učebna 4 Laboratoř biologie Laboratoř biologie Učebna matematiky 2 Učebna matematiky 2
2.ročník SŠ 6.A Zeměpis  Zeměpis  Základ spol.věd  Základy spol.ved Anglický jazyk  Anglický jazyk 
8.leté Učebna zeměpisu Učebna zeměpisu  Učebna spol. věd Učebna spol. věd Jazyková učebna 1 Jazyková učebna 1
2.A4 Chemie  Chemie  Zeměpis  Zeměpis  Základy spol.věd Základy spol.věd
4.leté Učebna chemie Učebna chemie Učebna zeměpisu Učebna zeměpisu Učebna českého jazyka Učebna českého jazyka
3.ročník SŠ 7.A     Matematika  Matematika  Fyzika  Fyzika 
8.leté     Učebna matematiky 2 Učebna matematiky 2 Učebna fyziky Učebna fyziky
3.A4     Český jazyk  Český jazyk  Ruský jazyk  Ruský jazyk 
4.leté     Učebna českého jazyka Učebna českého jazyka Jazyková učebna 4 Jazyková učebna 4
Volitelné   Právo Právo Bridž  Bridž 
semináře   Hvězdárna  Hvězdárna  Učebna matematiky 1 Učebna matematiky 1
  Biologie člověka  Biologie člověka 
  Laboratoř biologie  Laboratoř biologie 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací
na školní rok 2016/2017,
Čj.: MSMT-7896/2016-3/


Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,

 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,

 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,

 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.

 • mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,

 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),

 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,

 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,

 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn dne 2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12.dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 

 

VOLBA POVOLÁNÍ 2016

AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL VŠECH TYPŮ
pro školní rok 2017/2018,
 ve čtvrtek:

KARVINÁ    3. listopadu 2016        10:00 – 17:00 hodin   OBECNÍ DŮM DRUŽBA

HAVÍŘOV    10. listopadu 2016      10:00 – 17:00 hodin   SPOLEČENSKÝ DŮM RENETA

ORLOVÁ      24. listopadu 2016      10:00 – 17:00 hodin   DŮM KULTURY MĚSTA ORLOVÁ

kde Vám, Vašim žákům, jejich rodičům a zákonným zástupcům poskytneme podrobné informace, týkající se studijních oborů, studia a podmínek přijetí ke studiu.

V příštím školním roce 2017/2018 budeme na naší škole v prvním ročníku otvírat:

2 třídy (přijmeme 60 žáků) studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie,

1 třídu (přijmeme 30 žáků) studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika – řídicí systémy.

Žáci budou i tentokrát, na základě rozhodnutí zřizovatele středních škol, přijímáni podle výsledku přijímacích zkoušek z českého jazyka (s váhou 10%) a matematiky (s váhou 80%) v dubnu příštího roku. K prospěchu žáka v 1. pololetí 9. třídy na základní škole se přihlíží s váhou 10%.

Dovoluji si Vás, a především Vaše žáky a jejich rodiče a zákonné zástupce, pozvat také na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SPŠE HAVÍŘOV

v sobotu

17. prosince 2016       9:00 – 12:00 hodin,

21. ledna 2017           9:00 – 12:00 hodin,


kde si případní zájemci o studium na naší škole mohou prohlédnout prostředí, ve kterém by mohli strávit příští léta, seznámit se s některými vyučujícími a poptat se některých studentů, jak to u nás chodí. Představíme také technické vybavení školy a budeme připraveni informovat případné zájemce o studium o konkrétní náplni a podmínkách studia.

Závěrem mi dovolte nabídnout Vašim žákům - v rámci náplně průřezového téma „Člověk a svět práce“ Vašeho rámcového vzdělávacího programu:

návštěvu naší školy
za provozu,

tedy v době kdy ve škole probíhá normální vyučování. Vaši žáci mohou nahlédnout především do odborných učeben během probíhajícího vyučování, kdy zde naši žáci řeší běžné úkoly. V případě zájmu o návštěvu u nás mě laskavě kontaktujte i-mailem, případně telefonicky a sdělte mi alespoň týden předem, počet návštěvníků a jaký termín by vám vyhovoval v období:

od listopadu 2016 do konce února 2017

Informace o škole lze rovněž získat na internetových stránkách - http://www.sselek-havirov.cz, případně na facebooku: https://www.facebook.com/SPSE.Havirov

Těšíme se na spolupráci, těšíme se na Vás a Vaše žáky a přeji Vám pěkný den

Ing. Pavel Urban, výchovný poradce

 

urban.spsehaviro@iskola.cz                                      tel.: 596 811 132 (škola - spojovatelka)

               Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/statni-prijimaci-zkousky/informace-o-statnich-prijimacich-zkouskach

Informace o státních přijímacích zkouškách

Základní informace o státních PZ         

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotně realizovalo v roce 2015 jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o studium na čtyřletých, šestiletých a osmiletých studijních oborech s maturitou. Zkušební testy vytváří a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které má na starosti státní maturitní zkoušky.

O zapojení do pilotního běhu rozhodovali ředitelé škol a přihlásila se velká část středních škol v České republice. Ředitelé škol dle svého uvážení mohli dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy (např. test Obecných studijních předpokladů Scio).

Původně plánovaný termín pro povinné přijímací zkoušky na všech středních školách v oborech s maturitou připravovaná novela školského zákona posunula na rok 2017.

Státní přijímací zkoušky 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v současné době ještě nezveřejnilo informace o realizaci jednotné státní přijímací zkoušky v roce 2016. Dá se očekávat opakování pilotního běhu zkoušek v rozsahu shodném s rokem 2015. V současné době není znám přesný termín případné realizace přijímacích zkoušek, řádný termín zkoušky však bude pravděpodobně probíhat v polovině dubna 2016 a náhradní termín v polovině května 2016. Veškeré informace o termínech kolem státních PZ 2016 budeme pečlivě sledovat a včas aktualizovat na této stránce.

Pokud MŠMT zachová loňskou strukturu státních přijímacích zkoušek, budou mít následující podobu:

 • Testy budou z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů bude v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy budou obsahovat (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice má být hodnocen i postup řešení.
 • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
 • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebude modifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).
   

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 v řádném termínu zkoušky.

Všechny přípravné materiály Scio lze využít i jako přípravu na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio, zvláště pak následující:

Srovnávací zkoušky – CERMAT

V roce 2016 bude společnost Scio organizovat Srovnávací zkoušky, které budou svou strukturou a obsahem odpovídat podobě plánovaných jednotných přijímacích zkoušek. Zkoušky proběhnou v zimě 23. 1. 2016 a na jaře 19. 3. 2016.

 • U srovnávacích zkoušek zažívá dítě obdobnou atmosféru jako u přijímacích zkoušek.
 • Vyzkouší si test z českého jazyka i matematiky.
 • Získá podrobné vyhodnocení a srovnání s ostatními uchazeči.

Sada testů – Státní přijímací zkoušky

Pro rok 2015/2016 připravujeme sadu testů z českého jazyka a matematiky, které budou odpovídat loňským ostrým testům ze státních přijímaček. V prodeji budou od září 2015

 • Sady umožní díky elektronickému zadávání odpovědí aktuální srovnání s uchazeči Srovnávacích zkoušek z minulého roku.
 • Děti si na nich mohou vyzkoušet vyřešení testu a seznámí se s jejich strukturou.
 • S pomocí sady si děti zopakují učivo ověřované přijímacími zkouškami
   

On-line testy

 • Pro seznámení s podobou testů jsou ideální on-line testy z českého jazyka a matematiky, odpovídající testům od organizace CERMAT. Více o on-line testech zde.

On-line kurzy

 • On-line kurzy jsou e-learningovou formou přípravy. Obsahově vycházejí z Rámcových vzdělávacích programů. Balíčky Český jazyk + Matematika najdete zde.